Các học sinh xuất sắc thế hệ đầu tiên

Ngày: 02/06/2013  

Huy - Nguyen Thuong Hien

Nguyễn Hồ Trọng Huy

 

Phuong - Le Hong Phong

Đặng Lê Phương

 

Triet - Le Hong Phong

Nguyễn Thị Minh Triết

 

Tu - Le Hong Phong

Trần Thị Kim Tú