Thời Khoá Biểu

Thời khóa biểu lớp 6 năm học 2020-2021

💡 Thời gian đăng kí: Các ngày trong tuần (Thứ Hai – Chủ Nhật), từ 15g – 21g.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.

💡 Thời khóa biểu có thể thay đổi trước khi các lớp học bắt đầu

Thời khóa biểu lớp 7 năm học 2020-2021

💡 Thời gian đăng kí: Các ngày trong tuần (Thứ Hai – Chủ Nhật), từ 15g – 21g.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.

💡 Thời khóa biểu có thể thay đổi trước khi các lớp học bắt đầu

Thời khóa biểu lớp 8 năm học 2020-2021

💡 Thời gian đăng kí: Các ngày trong tuần (Thứ Hai – Chủ Nhật), từ 15g – 21g.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.

💡 Thời khóa biểu có thể thay đổi trước khi các lớp học bắt đầu

Thời khóa biểu lớp 9 năm học 2020-2021

💡 Thời gian đăng kí: Các ngày trong tuần (Thứ Hai – Chủ Nhật), từ 15g – 21g.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.

💡 Thời khóa biểu có thể thay đổi trước khi các lớp học bắt đầu

Thời khóa biểu lớp 10 năm học 2020-2021

💡 Thời gian đăng kí: Các ngày trong tuần (Thứ Hai – Chủ Nhật), từ 15g – 21g.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.

💡 Thời khóa biểu có thể thay đổi trước khi các lớp học bắt đầu

Thời khóa biểu lớp 12 năm học 2020-2021

💡 Thời gian đăng kí: Các ngày trong tuần (Thứ Hai – Chủ Nhật), từ 15g – 21g.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.

💡 Thời khóa biểu có thể thay đổi trước khi các lớp học bắt đầu